հայտարարություն

Հայտարարություն

Հունվարի 17, 2020

Փետրվար 2020թ. - փետրվար 2022թ. ժամանակահատվածում Երևանում (Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն) տեղի կունենա Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Բժշկական գենետիկայի ամբիոնի կողմից Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպվող «Նյարդամկանային հիվանդությունների, մտավոր հետամնացության գենետիկական հետազոտություն և ախտորոշում» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով:

«Նյարդամկանային հիվանդությունների, մտավոր հետամնացության գենետիկական հետազոտություն և ախտորոշում» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթացի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 32 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, իսկ «Նյարդամկանային հիվանդությունների, մտավոր հետամնացության գենետիկական հետազոտություն և ախտորոշում» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթացի դասընթացավարներ Թամարա Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Սուսաննա Միդյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Դավիթ Բաբիկյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Աննա Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, Հասմիկ Հայրապետյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Գոհար Շահսուվարյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010-54-43-65։

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարի

«16» հունվար 2020թ. թիվ 125 – Ա հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՆՅԱՐԴԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ 2 - ՇԱԲԱԹՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Փետրվար 2020թ․ - փետրվար 2022թ., ք. Երևան (Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն)

Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Բժշկական գենետիկայի ամբիոն,

Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

Շաբաթ 1

Օր 1

09։00–10։30

Դասախոսություն

Մարդու ժառանգականության հիմքում ընկած բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմների նկարագրությունը

Թ.Ֆ. Սարգսյան/

Ա.Մ. Հովհաննիսյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00–12։30

Սեմինար

ԴՆԹ-ի քիմիական կառուցվածքը և ռեպլիկացիան

ԴՆԹ մուտացիաների հիմնական տիպերը և մեխանիզմները

Թ.Ֆ. Սարգսյան/

Ա.Մ. Հովհաննիսյան

12։30–14։00

Գործնական

Ժառանգական հիվանդությունների ախտորոշման եղանակները

Օր 2

09։00–10։30

Դասախոսություն

Մարդու գենոմի նկարագիրը և ֆունկցիաները:

Գենոմի կառուցվածքը, հաջորդականությունների տարբերակները: Փոփոխությունների տեսակները և առաջացման մեխանիզմները

Հ.Ս. Հայրապետյան/

Ա.Մ. Հովհաննիսյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00–13։00

Գործնական

Ծանոթացում կլինիկական մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատոր

հետազոտությունների հետ

Հ.Ս. Հայրապետյան/

Ա.Մ. Հովհաննիսյան

13։00–14։00

Սեմինար

Գենային մուտացիաները որպես հիվանդությունների առաջացման պատճառ

Օր 3

09։00–10։30

Դասախոսություն

Մարդու կարիոտիպը, քրոմոսոմների կառուցվածքը, դասակարգումը, X-քրոմոսոմի ինակտիվացիա

Դ.Թ. Բաբիկյան/

Ա.Մ. Հովhաննիսյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00–12։30

Գործնական

Ծանոթացում կլինիկական բջջագենետիկայի լաբորատորիայի հետ: Բջջային կուլտուրա, քրոմոսոմային պատրաստուկների ստացման միջոցները

Դ.Թ. Բաբիկյան/

Ա.Մ. Հովhաննիսյան

12։30–14։00

Սեմինար

Գենետիկական հիվանդությունների ընտանեկան անամնեզի հավաքագրում, տոհմածառի կազմում և մեկնաբանում

Օր 4

09։00–10։30

Դասախոսություն

Եռանուկլեոտիդային կրկնությունների հիվանդությունները

Թ.Ֆ. Սարգսյան/

Դ.Թ. Բաբիկյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

10։30-13։00

Սեմինար

Ժառանգման ձևերը: Մենդելյան և ատիպիկ ժառանգում, ներառյալ միտոքոնդրիալ, պոլիգեն և բազմագործոնային ժառանգումը

Թ.Ֆ. Սարգսյան/

Դ.Թ. Բաբիկյան

13։00–14։00

Գործնական

Ծանոթացում մարդու գենոմի սեկվենավորման արդյունքների հետ

Օր 5

09։00–10։30

Դասախոսություն

էպիգենետիկայի սկզբունքները:

Իմպրինտինգի և կրկնվող տրիպլետ մուտացիաների մեխանիզմները:

Ս.Ա. Միդյան/

Ա.Մ. Հովhաննիսյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00-13։00

Սեմինար/Քննարկում

Պրակտիկ բժիշկների համար քննարկել հմտությունները և տերմինաբանությունը

Ս.Ա. Միդյան/

Ա.Մ. Հովhաննիսյան

12։30–14։00

Գործնական

Նյարդամկանային հիվանդությունների ախտորոշման մոլեկուլային գենետիկական մեթոդները

Շաբաթ 2

Օր 1

09։00–10։30

Դասախոսություն

Ժառանգական հատկանիշների և հիվանդությունների փոխանցման օրինաչափությունները, սկզբունքները և տեսակները՝ Մենդելյան և ոչ-Մենդելյան ժառանգում

Ս.Ա. Միդյան/

Ա.Մ. Հովhաննիսյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00-12։30

Գործնական

Հիվանդությունների ախտորոշման նպատակով պրոբանդի ճիշտ անամնեզ, ֆիզիկական զննում, տոհմածառի կազմում:

Ս.Ա. Միդյան/

Ա.Մ. Հովhաննիսյան

12։30–14։00

Սեմինար

Գենետիկական հիվանդությունների ախտանիշների բնութագիրը, բացահայտման ալգորիթմերը:

Օր 2

09։00–10։30

Դասախոսություն

Միտոքոնդրիալ եղանակով փոխանցվող հիվանդությունները

Հ.Ս. Հայրապետյան/ Գ.Ռ. Շահսուվարյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00-12:30

Սեմինար

Էմպիրիկ ռիսկերի առաջացումը և դրանց օգտագործումը:

Իրականացնել ռիսկի գնահատում, ներառյալ հավանականությունը և Բայեսի թեորեմը:

Հ.Ս. Հայրապետյան/ Գ.Ռ. Շահսուվարյան

12։30-14։00

Գործնական

Միտոքոնդրիալ հիվանդությունների դեպքերի քննարկում: Ընտանիքների խորհրդատվություն: Ճանաչել ժառանգման տարբեր ձևերը տոհմածառում

Օր 3

09։00–10։30

Դասախոսություն

Նյարդամկանային հիվանդությունների, մտավոր հետամնացության գենետիկական հետազոտություն և ախտորոշում: Նյարդամկանային հիվանդությունների բուժման հնարավորությունները և նորագույն մեթոդների կիրառումը կախված գենային մուտացիաների տեսակներից: Գենոթերապիա:

Որոշ նյարդամկանային լետալ հիվանդությունների գենոթերապևտիկ բուժման արդյունքները

Թ.Ֆ. Սարգսյան/

Ն.Կ. Կոստանդյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00-12։30

Սեմինար

Նյարդաբանական հիվանդությունների ճշգրիտ ախտորոշում, կանխարգելում և բուժման նոր մոտեցումներ մոլեկուլային-գենետիկական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:

Գենետիկական հիվանդություններով անձանց տոհմածառերի կազմում: Խնդիրներ

Թ.Ֆ. Սարգսյան/

Ն.Կ. Կոստանդյան

12։30–14։00

Գործնական

Մոլեկուլային-բջջագենետիկական մեթոդների կիրառումը գենետիկական հիվանդությունների ախտորոշման նպատակով

Օր 4

09։00–10։30

Դասախոսություն

Դիսմորֆոգենեզի նշանները ժառանգական և բնածին պաթոլոգիայի ախտորոշումը:

Դ.Թ. Բաբիկյան/

Ա.Մ. Հովհաննիսյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00-12։30

Սեմինար

Հիվանդությունների անհատականացված մոլեկուլային հետազոտության հեռանկարները՝ Դյուշենի և Բեկերի մկանային դիստրոֆիայի ախտորոշումը և գենոթերապևտիկ բուժման արդյունավետությունը կախված գենային մուտացիաների սպեկտրից:

Դ.Թ. Բաբիկյան/

Ա.Մ. Հովհաննիսյան

12։30–14։00

Սեմինար

Նկարագրել սոմատիկ մուտացիաների մոլեկուլային հիմքերը և սոմատիկ քրոմոսոմային շեղումների հետևանքները:

Օր 5

09։00–10։30

Դասախոսություն

Գենետիկական խորհրդատվության հիմնական նպատակը: Գենետիկական խորհդատվության կարևորությունը՝ Գենետիկական տվյալների բացատրությունը հիվանդի կամ ընտանիքի ճիշտ որոշում ընդունելու համար:

Թ.Ֆ. Սարգսյան/

Գ.Ռ. Շահսուվարյան

10։30–11։00

Ընդմիջում

11։00-12։30

Սեմինար

Նյարդային հիվանդություններով հիվանդների գենետիկական փոփոխությունների կապը հիվանդության զարգացման հետ: Խնդիրներ

Թ.Ֆ. Սարգսյան/

Գ.Ռ. Շահսուվարյան

12։30–14։00

Գործնական

Պրոբանդի կլինիկական հետազոտության առանձնահատկությունները ժառանգական հիվանդությունների ախտորոշման նպատակով:

Թիրախային լսարան՝ բժշկական գենետիկներ, լաբորատոր գենետիկներ, նյարդաբաններ, մանկաբույժներ, թերապևտներ, նեոնատոլոգներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 20-30 հոգի:

  • 8003

  • hotline@moh.am

բաժանորդագրվել