Հրապարակային օֆերտա

Հարգելի այցելու, հրապարակային օֆերտայով ծառայություններ մատուցելու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը (այսուհետ կազմակերպություն) դիմումը (ակցեպտը) ուղարկում է առողջպահության նախարարության info@moh.am էլեկտրոնային հասցեով, որով հավաստում է պայմանագրի հավելված 1-ով սահմանված պայմաններն ամբողջությամբ և անվերապահորեն ընդունելու և ծրագրի/ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող ծառայությունները պայմանագրի դրույթներին համապատասխան մատուցելու մասին իր համաձայնությունը: Դիմումի (ակցեպտը) ձևը սահմանված է ստորև տեղադրված օֆերտայի պայմանագրի հավելված 2-ով:

Պայմանագիրը համարվում է կնքված՝ կազմակերպությանը առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված օֆերտայի պայմանագրով աշխատող կազմակերպությունների ցանկում ներառելու օրվանից, որը նույնպես կցված է ստորև: Կազմակերպության դիմումը առողջապահության նախարարություն մուտքագրվելու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում չմերժվելու դեպքում կազմակերպությունը համարվում է ներառված վերոնշյալ ցանկում:

  • 8003

  • hotline@moh.am

Подписаться